I 2020 tar OURO ut rømt fisk fra 49 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 49 elver i 2020. I tillegg finansierer OURO tre kilenøter i Trøndelag samt kilenøter i tilknytning til Vossovassdraget.

– Innslaget av rømt oppdrettsfisk viser en nedadgående trend i mange elver, men noen har fortsatt for høye innslag av rømt fisk. Vi fortsetter derfor den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.

God effekt av tiltak

Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i perioden 2016-2019. Den viser at det er svært få elver med innslag over 4% etter uttak. Nedgang i grønn søyle (antall elver under 4%) fra 2018 til 2019 skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019. Dette på grunn av at det har blitt færre elver med høye innslag i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet.

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2019, inngikk det 255 elver, hvor av det i 144 elver var under 4% innslag. OURO velger å videreføre uttak i mange av de elvene det ble gjort tiltak i for 2019. Dette for å sikre kontinuitet, selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt i mange av elvene OURO har gjort tiltak i.

 

OUROs mandat

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Vi har en nullvisjon for rømming. Statistikken er skjør, men den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i de aller fleste elvene også går ned, men vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges hvis det er mulig å gjøre uttak.

 

Informasjon om prosess og uttak

OURO hadde første år med tiltak i 2016. Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

 

Utvalg av elver for 2020-sesongen

Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 49 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking av rømt oppdrettsfisk i tre kilenøter i Trøndelag og kilenøter tilknyttet Vossovassdraget. På side tre  er listen over  elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

 

Kilenøter

OURO støtter uttak av rømt oppdrettsfisk i følgende kilenøter i Trøndelag: Namsen, Agdenes og Vikna. Det er NINA som har ansvaret for oppfølging av disse. I tillegg støtter OURO kilenøter relatert til Vossovassdraget, hvor NORCE er ansvarlig for oppfølging og uttak.

 

Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2020

Sone Vassdragsnr Navn på Vassdrag Leverandør av utfiske-tjenester
Tiltakssone 1 ROGALAND    
032.Z Jørpelandselva NORCE
033.Z Årdalselva (Hjelmeland) NORCE
HORDALAND    
041.Z Etneelva *) HI og NORCE
042.3Z Fjæraelva NORCE
042.4Z Mosneselva NORCE
045.2Z Uskedalselva NORCE
045.4Z Rosendalselvane (Hattebergsvassdraget) NORCE
048.Z Opo NORCE
050.Z Eidfjordvassdraget NORCE
052.7Z Steinsdalselva og Movatnet NORCE
055.7Z Oselva NORCE
055.Z Tysseelva NORCE
061.2Z Storelva (Arna) NORCE
062.Z Vossovassdraget NORCE
SOGN OG FJORDANE    
070.Z Vikja Norce
077.Z Årøyelva Norce
079.Z Daleelva i Høyanger Norce
083.Z Gaula i Sunnfjord Norce
084.7Z Nausta Norce
089.Z Eidselva Norce
Tiltakssone 2 MØRE OG ROMSDAL    
095.3Z Storelva (Søre Vartdal) Ferskvannsbiologen
095.Z Ørstaelva Ferskvannsbiologen
097.1Z Bondalselva Ferskvannsbiologen
097.7Z Velledalselva Ferskvannsbiologen
TRØNDELAG    
134.Z Teksdalselva Ferskvannsbiologen
137.2Z Steinsdalselva Ferskvannsbiologen
140.Z Salvassdraget (inkl. Moelva) Ferskvannsbiologen
NORDLAND    
144.7Z Storelva (Tosbotn) Ferskvannsbiologen
144.Z Åelva (Åbjøra) Ferskvannsbiologen
151.Z Vefsnavassdraget Ferskvannsbiologen
157.42Z Flostrandvassdraget Ferskvannsbiologen
161.Z Beiarvassdraget Ferskvannsbiologen
163.Z Saltdalsvassdraget Ferskvannsbiologen
166.5Z Laksåga (Nordfjorden) Ferskvannsbiologen
167.Z Kobbelvvassdraget Ferskvannsbiologen
168.6Z Hopvassdraget (Steigen) Ferskvannsbiologen
172.Z Forsåvassdraget Ferskvannsbiologen
174.5Z Elvegårdselva (Bjerkvik) Ferskvannsbiologen
Tiltakssone 3 189.2Z Tennevikelva Naturtjenester i Nord
190.3Z Storelva (Gratangsbotn) Naturtjenester i Nord
191.4Z Løksebotnvassdraget Naturtjenester i Nord
191.Z Salangsvassdraget Naturtjenester i Nord
193.Z Skøelvvassdraget Naturtjenester i Nord
198.Z Nordkjoselva Naturtjenester i Nord
204.Z Signaldalselva Naturtjenester i Nord
205.Z Skibotnelva Naturtjenester i Nord
209.Z Kvænangselva Naturtjenester i Nord
210.Z Burfjordelva Naturtjenester i Nord
FINNMARK    
213.1Z Lakselva i Kviby Naturtjenester i Nord
       
  *) Elv med eget program  

 Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.

 

Årsmøte 2020

MANDAG 15. juni kl 13-14

Oppkobling via vedlagte link:
Bli med i Microsoft Teams-møte
+47 21 40 21 59   Norway, Oslo (nummer med avgift)

Konferanse-ID: 542 138 064#

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. juni, to uker før årsmøtet til post@utfisking.no

I henhold til vedtektene skal årsmøtet

 1. Behandle årsmelding, regnskap og budsjett
  b. Velge styremedlemmer og deres varamedlemmer, styreleder, nestleder og revisor
  c. Velge en valgkomité
  d. Behandle andre saker som blir lagt frem

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring dersom forslaget er oppført på sakslista, som er gjort tilgjengelig for deltakerne senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan heller ikke behandle andre forslag som ikke er oppført på sakslista med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

Stemmerett har hver innehaver av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret. Hver tillatelse gir en stemme, uavhengig av størrelsen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.utfisking.no

LAST NED: innkallingen fra forretningsordfører Trude H Nordli

 

Uttak av over 1000 rømte oppdrettsfisk i elvene

OURO har ved målrettede uttak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 37 laksevassdrag over hele landet. I tillegg er det tatt ut fisk fra kilenøter i sjø relatert til 3 vassdrag.

OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2019.

– Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2019 brukt betydelige ressurser på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2018 ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 205 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 51 elver. Det er tatt ut rømt oppdrettsfisk i 37 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2018, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før.

Ett år preget av rømmingshendelser, men tiltakene fungerer

– OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2019 var preget av at det rømte en del fisk, noe også økt uttak fra OURO gjenspeiler. I de OURO elver hvor det ble registrert oppdrettsfisk ved drivtelling før uttak klarte vi i snitt å ta ut 84,5% av den rømte fisken. I tillegg ble det gjort uttak med andre metoder.
– Det er svært gledelig å se at vi får fanget mye av fisken som går opp i elvene, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser resultat før og etter uttak fra 2016-2019. Nedgang i grønn søyle (antall elver under 4%) fra 2018 til 2019 skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019. Dette skyldes at det er blitt færre elver med høye innslag i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført uttak i perioden 2016-2019. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene. Flere av elvene hadde så lave innslag at det ikke ble gjort uttak.

Før uttak (ant elver) Etter uttak (ant elver)
% innslag høst 2016 høst 2017 høst 2018 høst 2019 høst 2016 høst 2017 høst 2018 høst 2019
Over 10% 9 5 3 10 1 0 1 1
4-10% 9 13 14 8 3 3 3 4
Under 4% 13 24 33 23 27 39 46 36

9 av OURO-elvene er ikke med i tabellen for 2019 da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger, vannføringen var for stor eller sikten for dårlig. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene i tillegg til uttak fra 3 kilnøter i sjøfasen.

– OURO har aldri tatt ut så mye rømt oppdrettsfisk i elvene som i 2019. Dette uttaket før gyting reduserer risiko for å påvirke villaksen negativt. Vi er glade for å ta ut en så stor andel av den rømte fisk, sier Paulsen.

Uttakene er som foregående år utført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.
Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for veldig god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til uttak i flere av elvene våre.

Uttak av rømt fisk i de enkelte elvene er oppsummert på OUROs hjemmesider: www.utfisking.no
I tillegg er rapporter fra leverandørene for 2019 sesongen lagt ut.

Ytterligere kommentarer:
Roar Paulsen, Styreleder tlf. 90 72 05 10
Trude H Nordli, Forretningsfører tlf. 97 53 73 19

Tar ut rømt fisk fra 51 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 51 elver i 2019.  – Innslaget av rømt oppdrettsfisk viser en nedadgående trend i de aller fleste elver, og vi fortsetter den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.


God effekt av tiltak
Resultater fra OURO viser at antall elver med lave innslag har økt etter de tiltak som ble iverksatt i 2018. Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i perioden 2016-2018.

Resultatene fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk har vist en fin nedgang i innslag av rømt fisk de siste årene. OURO velger å videreføre jobbingen i de fleste elver det ble gjort tiltak i for 2018, for å sikre kontinuitet selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt i mange av elvene OURO er inne i.

OUROs mandat
Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Vi har en nullvisjon for rømming, statistikken er skjør, men den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i elvene også går ned, og vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

Informasjon om prosess og uttak
OURO hadde første år med tiltak i 2016. Det er nå skrevet nye rammeavtaler med tre leverandører som går over tre år.

Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Utvalg av elver for 2019-sesongen
Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 51 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. Vedlagt er liste over de elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2019:

 

 

 

Sakspapir til årsmøte i Ouro 2019

I tråd med utsendt innkalling til årsmøtet i OURO gjøres herved sakspapirene tilgjengelige.

Last ned: Sakspapir til årsmøte i OURO 20.06.2019.

Last ned: OURO signert Offentlig regnskap 2018

Last ned: Signert revisjonsberetning OURO 2018

Årsmøtet avholdes torsdag 20. juni kl. 10.30-11.30 på Radisson Blu Hotel på Værnes (www.radissonblu.com/no/hotell-trondheimairport).

Årsmøte 2019


Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret:

Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes torsdag 20. juni kl. 10.30-11.30 på Radisson Blu Hotel på Værnes (www.radissonblu.com/no/hotell-trondheimairport).

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. juni, to uker før årsmøtet til post@utfisking.no

I henhold til vedtektene skal årsmøtet

 1. Behandle årsmelding, regnskap og budsjett
  b. Velge styremedlemmer og deres varamedlemmer, styreleder, nestleder og revisor
  c. Velge en valgkomité
  d. Behandle andre saker som blir lagt frem

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring dersom forslaget er oppført på sakslista, som er gjort tilgjengelig for deltakerne senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan heller ikke behandle andre forslag som ikke er oppført på sakslista med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

Stemmerett har hver innehaver av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret. Hver tillatelse gir en stemme, uavhengig av størrelsen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.utfisking.no

 

Velkommen til årsmøte!

 

 

Trude H Nordli
Forretningsfører OURO
Nordre Nøstekai 1, 5011 Bergen
Tlf: 97 53 73 19

Mindre rømt fisk i elvene

Gjennom målrettede tiltak fra OURO er innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 41 laksevassdrag over hele landet. OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv høsten 2018.

– Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2018 brukt fem millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2017 ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 197 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 63 elver. Det er tatt ut rømte oppdrettsfisk i 41 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2017, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før.

Forbedring fra 2016 og 2017
– OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak.  Dette er flotte tall, og sammenlignet med det som ble gjort i både 2016 og 2017 er det en klar forbedring i antall elver under 4% innslag etter at uttak er gjennomført, sier Paulsen.

 

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført uttak i perioden 2016-2018. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene. Flere av elvene hadde så lave innslag at det ikke ble gjort uttak.

 

Før uttak Etter uttak
% innslag/Antall elver høst 2016 høst 2017 høst 2018 høst 2016 høst 2017 høst 2018
Over 10% 9 5 3 1 0 1
4-10% 9 13 14 3 3 3
Under 4% 13 24 33 27 39 46
(11 av OURO-elvene er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger, eller vannføring var for stor slik at det ikke var mulig å gjøre undersøkelser i elva. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene. I tillegg ønsket ikke Lærdalselva og Hopsvassdraget besøk av OURO.)

Flere steder blir rømt oppdrettslaks skutt med harpun av dykkere. FOTO: Trude Nordlie

God utvikling
Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på vill laksefisk. Alle som har en tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret plikter å betale inn en årlig avgift til sammenslutningen.  

Oppdretternes innmeldte rømmingstall for 2017 var historisk lave, men fikk en økning i 2018. Ifølge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk har innslag av rømt laks gått ned med ca 0,4 – 0,7% per år i perioden 2006-2016.

– Uttak av rømt oppdrettsfisk før gyting i de utvalgte elvene reduserer risiko for å påvirke villaksen negativt. OURO er glad for å bidra til denne positive utviklingen, sier Paulsen.

Uttakene er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til uttak i flere av elvene våre.

Uttak av rømt fisk i de enkelte elvene er oppsummert på OUROs hjemmesider: www.utfisking.no I tillegg er rapporter fra leverandørene for 2018 sesongen lagt ut her.

 

Ytterligere kommentarer:

Roar Paulsen, Styreleder tlf. 90 72 05 10

Trude H Nordli, Forretningsfører tlf. 97 53 73 19

Tar ut rømt fisk fra 63 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018.  – Det er godt nytt at innslaget av rømt oppdrettsfisk blir stadig lavere, og vi fortsetter den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.

God effekt av tiltak
Resultater fra OURO viser at antall elver med lave innslag har økt etter de tiltak som ble iverksatt i 2017. Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i 2017.

Resultatene fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2017 viser at 165 (84%) av de 197 undersøkte elvene nå ligger i lavt til moderat innslag. OURO velger likevel å videreføre jobbingen i de fleste elver det ble gjort tiltak i for 2017, for å sikre kontinuitet selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt.

OUROs mandat
Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. For sesongen 2018 blir det satt inn tiltak i 11 flere elver enn i 2017.

– Vi har en nullvisjon for rømming, og den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i elvene også går ned, og vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-02-05-89

Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

Informasjon om prosess og uttak
OURO hadde første år med tiltak i 2016. Landet ble delt inn i tre soner og det ble utlyst konkurranse om uttak av rømt fisk i disse sonene. Det ble skrevet rammeavtaler med tre leverandører med underleverandører, som går over tre år.

Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Utvalg av elver for 2018-sesongen
Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 63 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. Det er 11 flere enn i 2017, hvor de ble gjennomført uttak fra 52 elver. Vedlagt er liste over de elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2018

OUROs utvalg av elver til utfiske 2018
Fylke Vassdrags-nummer Vassdragsnavn Fordeling av elver
Østfold 002.Z Glomma Uni Research
Rogaland 032.Z Jørpelandselva Uni Research
Hordaland 041.Z Etneelva HI
Hordaland 042.3Z Fjæraelva Uni Research
Hordaland 045.2Z Uskedalselva Uni Research
Hordaland 045.31Z Omvikelva Uni Research
Hordaland 045.4Z Rosendalselvane (Hattebergsvassdraget) Uni Research
Hordaland 047.2Z Jondalselva Uni Research
Hordaland 048.Z Opo Uni Research
Hordaland 050.1Z Kinso Uni Research
Hordaland 050.Z Eidfjordvassdraget Uni Research
Hordaland 052.1Z Granvinsvassdraget Uni Research
Hordaland 052.7Z Steinsdalselva og Movatnet Uni Research
Hordaland 053.2Z Strandadalselva Uni Research
Hordaland 055.7Z Oselva Uni Research
Hordaland 055.Z Tysseelva Uni Research
Hordaland 062.Z Vossovassdraget Uni Research
Hordaland 064.Z Modalselva Uni Research
Hordaland 067.2Z Haugsdalselva Uni Research
Hordaland 067.6Z Frøysetelva Uni Research
Sogn og Fjordane 070.Z Vikja Uni Research
Sogn og Fjordane 073.Z Lærdalselva Uni Research
Sogn og Fjordane 077.3Z Sogndalselva Uni Research
Sogn og Fjordane 077.Z Årøyelva Uni Research
Sogn og Fjordane 079.Z Daleelva i Høyanger Uni Research
Sogn og Fjordane 083.Z Gaula i Sunnfjord Uni Research
Sogn og Fjordane 084.7Z Nausta Uni Research
Sogn og Fjordane 084.Z Jølstra Uni Research
Sogn og Fjordane 088.2Z Loelva Uni Research
Sogn og Fjordane 089.Z Eidselva Uni Research
Møre og Romsdal 095.Z Ørstaelva Ferskvannsbiologen
Møre og Romsdal 098.6Z Korsbrekkelva Ferskvannsbiologen
Møre og Romsdal 100.2Z Stordalselva Ferskvannsbiologen
Møre og Romsdal 104.Z Eira (hele vassdraget) Ferskvannsbiologen
Sør-Trøndelag 134.Z Teksdalselva Ferskvannsbiologen
Sør-Trøndelag 137.2Z Steinsdalselva Ferskvannsbiologen
Nord-Trøndelag 139.Z Namsen m sideelver Ferskvannsbiologen
Nord-Trøndelag 140.Z Salvassdraget (inkl. Moelva) Ferskvannsbiologen
Nordland 144.Z Åelva (Åbjøra) Ferskvannsbiologen
Nordland 149.6Z Halsanelva Ferskvannsbiologen
Nordland 152.2Z Drevjavassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 152.Z Fustavassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 153.22Z Leirelvvassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 156.Z Ranavassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 159.21Z Gjervalelva Ferskvannsbiologen
Nordland 166.5Z Laksåga (Nordfjorden) Ferskvannsbiologen
Nordland 168.6Z Hopvassdraget (Steigen) Ferskvannsbiologen
Nordland 172.Z Forsåvassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 174.5Z Elvegårdselva (Bjerkvik) Ferskvannsbiologen
Nordland 177.7Z Heggedalselva Ferskvannsbiologen
Troms 189.2Z Tennevikelva Ferskvannsbiologen
Troms 191.Z Salangsvassdraget Naturtjenester i Nord
Troms 193.Z Skøelvvassdraget Ferskvannsbiologen
Troms 194.3Z Lysbotnvassdraget Ferskvannsbiologen
Troms 196.Z Målselvvassdraget Ferskvannsbiologen
Troms 198.Z Nordkjoselva Ferskvannsbiologen
Troms 200.6Z Skogsfjordvassdraget Naturtjenester i Nord
Troms 204.Z Signaldalselva Naturtjenester i Nord
Troms 205.Z Skibotnelva Naturtjenester i Nord
Troms 208.4Z Oksfjordvassdraget Naturtjenester i Nord
Troms 210.Z Burfjordelva Naturtjenester i Nord
Finnmark 228.Z Storelva i Laksefjord Naturtjenester i Nord
Finnmark 218.Z Russeelva Naturtjenester i Nord

 

På OURO sine hjemmesider: https://utfisking.no/ er det mer informasjon om Sammenslutningen og alle rapporter fra 2017 og 2016 er lagt ut. Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.

Sakspapirer til årsmøtet i OURO 11. juni

I tråd med utsendt innkalling til årsmøtet i OURO gjøres herved sakspapirene tilgjengelige.

Last ned saksliste og sakspapirer her. Last ned årsregnskap 2017 her.

Årsmøtet avholdes mandag 11. juni kl. 11-12 på Radisson Blu Hotel på Værnes (www.radissonblu.com/no/hotell-trondheimairport).