Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Aktuelt

Filter

OURO tar ut rømt fisk fra 35 elver

I 2022 vil Havbruksnæringen gjennom Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) iverksette utfiskingstiltak i 35 elver.

Invitasjon til årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes mandag 22 juni kl. 10.00-11.00 på teams. Se mer.

Revisors beretning for 2020

Vi har revidert årsregnskapet for Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt
Oppdrettsfisk som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.