Tar ut rømt fisk fra 63 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018.  – Det er godt nytt at innslaget av rømt oppdrettsfisk blir stadig lavere, og vi fortsetter den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.

God effekt av tiltak
Resultater fra OURO viser at antall elver med lave innslag har økt etter de tiltak som ble iverksatt i 2017. Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i 2017.

Resultatene fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2017 viser at 165 (84%) av de 197 undersøkte elvene nå ligger i lavt til moderat innslag. OURO velger likevel å videreføre jobbingen i de fleste elver det ble gjort tiltak i for 2017, for å sikre kontinuitet selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt.

OUROs mandat
Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. For sesongen 2018 blir det satt inn tiltak i 11 flere elver enn i 2017.

– Vi har en nullvisjon for rømming, og den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i elvene også går ned, og vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-02-05-89

Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

Informasjon om prosess og uttak
OURO hadde første år med tiltak i 2016. Landet ble delt inn i tre soner og det ble utlyst konkurranse om uttak av rømt fisk i disse sonene. Det ble skrevet rammeavtaler med tre leverandører med underleverandører, som går over tre år.

Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Utvalg av elver for 2018-sesongen
Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 63 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. Det er 11 flere enn i 2017, hvor de ble gjennomført uttak fra 52 elver. Vedlagt er liste over de elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2018

OUROs utvalg av elver til utfiske 2018
Fylke Vassdrags-nummer Vassdragsnavn Fordeling av elver
Østfold 002.Z Glomma Uni Research
Rogaland 032.Z Jørpelandselva Uni Research
Hordaland 041.Z Etneelva HI
Hordaland 042.3Z Fjæraelva Uni Research
Hordaland 045.2Z Uskedalselva Uni Research
Hordaland 045.31Z Omvikelva Uni Research
Hordaland 045.4Z Rosendalselvane (Hattebergsvassdraget) Uni Research
Hordaland 047.2Z Jondalselva Uni Research
Hordaland 048.Z Opo Uni Research
Hordaland 050.1Z Kinso Uni Research
Hordaland 050.Z Eidfjordvassdraget Uni Research
Hordaland 052.1Z Granvinsvassdraget Uni Research
Hordaland 052.7Z Steinsdalselva og Movatnet Uni Research
Hordaland 053.2Z Strandadalselva Uni Research
Hordaland 055.7Z Oselva Uni Research
Hordaland 055.Z Tysseelva Uni Research
Hordaland 062.Z Vossovassdraget Uni Research
Hordaland 064.Z Modalselva Uni Research
Hordaland 067.2Z Haugsdalselva Uni Research
Hordaland 067.6Z Frøysetelva Uni Research
Sogn og Fjordane 070.Z Vikja Uni Research
Sogn og Fjordane 073.Z Lærdalselva Uni Research
Sogn og Fjordane 077.3Z Sogndalselva Uni Research
Sogn og Fjordane 077.Z Årøyelva Uni Research
Sogn og Fjordane 079.Z Daleelva i Høyanger Uni Research
Sogn og Fjordane 083.Z Gaula i Sunnfjord Uni Research
Sogn og Fjordane 084.7Z Nausta Uni Research
Sogn og Fjordane 084.Z Jølstra Uni Research
Sogn og Fjordane 088.2Z Loelva Uni Research
Sogn og Fjordane 089.Z Eidselva Uni Research
Møre og Romsdal 095.Z Ørstaelva Ferskvannsbiologen
Møre og Romsdal 098.6Z Korsbrekkelva Ferskvannsbiologen
Møre og Romsdal 100.2Z Stordalselva Ferskvannsbiologen
Møre og Romsdal 104.Z Eira (hele vassdraget) Ferskvannsbiologen
Sør-Trøndelag 134.Z Teksdalselva Ferskvannsbiologen
Sør-Trøndelag 137.2Z Steinsdalselva Ferskvannsbiologen
Nord-Trøndelag 139.Z Namsen m sideelver Ferskvannsbiologen
Nord-Trøndelag 140.Z Salvassdraget (inkl. Moelva) Ferskvannsbiologen
Nordland 144.Z Åelva (Åbjøra) Ferskvannsbiologen
Nordland 149.6Z Halsanelva Ferskvannsbiologen
Nordland 152.2Z Drevjavassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 152.Z Fustavassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 153.22Z Leirelvvassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 156.Z Ranavassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 159.21Z Gjervalelva Ferskvannsbiologen
Nordland 166.5Z Laksåga (Nordfjorden) Ferskvannsbiologen
Nordland 168.6Z Hopvassdraget (Steigen) Ferskvannsbiologen
Nordland 172.Z Forsåvassdraget Ferskvannsbiologen
Nordland 174.5Z Elvegårdselva (Bjerkvik) Ferskvannsbiologen
Nordland 177.7Z Heggedalselva Ferskvannsbiologen
Troms 189.2Z Tennevikelva Ferskvannsbiologen
Troms 191.Z Salangsvassdraget Naturtjenester i Nord
Troms 193.Z Skøelvvassdraget Ferskvannsbiologen
Troms 194.3Z Lysbotnvassdraget Ferskvannsbiologen
Troms 196.Z Målselvvassdraget Ferskvannsbiologen
Troms 198.Z Nordkjoselva Ferskvannsbiologen
Troms 200.6Z Skogsfjordvassdraget Naturtjenester i Nord
Troms 204.Z Signaldalselva Naturtjenester i Nord
Troms 205.Z Skibotnelva Naturtjenester i Nord
Troms 208.4Z Oksfjordvassdraget Naturtjenester i Nord
Troms 210.Z Burfjordelva Naturtjenester i Nord
Finnmark 228.Z Storelva i Laksefjord Naturtjenester i Nord
Finnmark 218.Z Russeelva Naturtjenester i Nord

 

På OURO sine hjemmesider: https://utfisking.no/ er det mer informasjon om Sammenslutningen og alle rapporter fra 2017 og 2016 er lagt ut. Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.

Målrettede tiltak reduserer innslag av rømt oppdrettsfisk i elvene

Gjennom målrettede tiltak har OURO redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 52 laksevassdrag over hele landet høsten 2017.

Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv høsten 2017. Det er på oppdrag fra OURO tatt ut 428 rømte oppdrettsfisk i 34 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2016, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før.

– Rømt fisk i elvene skal vekk og vi gjør det vi kan for å ta ut det som blir observert. Vi har i 2017 brukt nærmere fem millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir gode resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO. Les mer