I 2020 tar OURO ut rømt fisk fra 49 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 49 elver i 2020. I tillegg finansierer OURO tre kilenøter i Trøndelag samt kilenøter i tilknytning til Vossovassdraget.

– Innslaget av rømt oppdrettsfisk viser en nedadgående trend i mange elver, men noen har fortsatt for høye innslag av rømt fisk. Vi fortsetter derfor den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.

God effekt av tiltak

Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i perioden 2016-2019. Den viser at det er svært få elver med innslag over 4% etter uttak. Nedgang i grønn søyle (antall elver under 4%) fra 2018 til 2019 skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019. Dette på grunn av at det har blitt færre elver med høye innslag i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet.

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2019, inngikk det 255 elver, hvor av det i 144 elver var under 4% innslag. OURO velger å videreføre uttak i mange av de elvene det ble gjort tiltak i for 2019. Dette for å sikre kontinuitet, selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt i mange av elvene OURO har gjort tiltak i.

 

OUROs mandat

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Vi har en nullvisjon for rømming. Statistikken er skjør, men den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i de aller fleste elvene også går ned, men vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges hvis det er mulig å gjøre uttak.

 

Informasjon om prosess og uttak

OURO hadde første år med tiltak i 2016. Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

 

Utvalg av elver for 2020-sesongen

Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 49 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking av rømt oppdrettsfisk i tre kilenøter i Trøndelag og kilenøter tilknyttet Vossovassdraget. På side tre  er listen over  elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

 

Kilenøter

OURO støtter uttak av rømt oppdrettsfisk i følgende kilenøter i Trøndelag: Namsen, Agdenes og Vikna. Det er NINA som har ansvaret for oppfølging av disse. I tillegg støtter OURO kilenøter relatert til Vossovassdraget, hvor NORCE er ansvarlig for oppfølging og uttak.

 

Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2020

Sone Vassdragsnr Navn på Vassdrag Leverandør av utfiske-tjenester
Tiltakssone 1 ROGALAND    
032.Z Jørpelandselva NORCE
033.Z Årdalselva (Hjelmeland) NORCE
HORDALAND    
041.Z Etneelva *) HI og NORCE
042.3Z Fjæraelva NORCE
042.4Z Mosneselva NORCE
045.2Z Uskedalselva NORCE
045.4Z Rosendalselvane (Hattebergsvassdraget) NORCE
048.Z Opo NORCE
050.Z Eidfjordvassdraget NORCE
052.7Z Steinsdalselva og Movatnet NORCE
055.7Z Oselva NORCE
055.Z Tysseelva NORCE
061.2Z Storelva (Arna) NORCE
062.Z Vossovassdraget NORCE
SOGN OG FJORDANE    
070.Z Vikja Norce
077.Z Årøyelva Norce
079.Z Daleelva i Høyanger Norce
083.Z Gaula i Sunnfjord Norce
084.7Z Nausta Norce
089.Z Eidselva Norce
Tiltakssone 2 MØRE OG ROMSDAL    
095.3Z Storelva (Søre Vartdal) Ferskvannsbiologen
095.Z Ørstaelva Ferskvannsbiologen
097.1Z Bondalselva Ferskvannsbiologen
097.7Z Velledalselva Ferskvannsbiologen
TRØNDELAG    
134.Z Teksdalselva Ferskvannsbiologen
137.2Z Steinsdalselva Ferskvannsbiologen
140.Z Salvassdraget (inkl. Moelva) Ferskvannsbiologen
NORDLAND    
144.7Z Storelva (Tosbotn) Ferskvannsbiologen
144.Z Åelva (Åbjøra) Ferskvannsbiologen
151.Z Vefsnavassdraget Ferskvannsbiologen
157.42Z Flostrandvassdraget Ferskvannsbiologen
161.Z Beiarvassdraget Ferskvannsbiologen
163.Z Saltdalsvassdraget Ferskvannsbiologen
166.5Z Laksåga (Nordfjorden) Ferskvannsbiologen
167.Z Kobbelvvassdraget Ferskvannsbiologen
168.6Z Hopvassdraget (Steigen) Ferskvannsbiologen
172.Z Forsåvassdraget Ferskvannsbiologen
174.5Z Elvegårdselva (Bjerkvik) Ferskvannsbiologen
Tiltakssone 3 189.2Z Tennevikelva Naturtjenester i Nord
190.3Z Storelva (Gratangsbotn) Naturtjenester i Nord
191.4Z Løksebotnvassdraget Naturtjenester i Nord
191.Z Salangsvassdraget Naturtjenester i Nord
193.Z Skøelvvassdraget Naturtjenester i Nord
198.Z Nordkjoselva Naturtjenester i Nord
204.Z Signaldalselva Naturtjenester i Nord
205.Z Skibotnelva Naturtjenester i Nord
209.Z Kvænangselva Naturtjenester i Nord
210.Z Burfjordelva Naturtjenester i Nord
FINNMARK    
213.1Z Lakselva i Kviby Naturtjenester i Nord
       
  *) Elv med eget program  

 Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.