Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

I 2021 tar OURO ut rømt fisk fra 31 elver

Basert på resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet setter havbruksnæringen, gjennom sammenslutningen OURO, i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 31 elver i 2021. De gode resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk viser lave innslag av rømt laks i mange elver i 2020. Dette gjenspeiles i at det i 2021 er behov for utfiske i færre elver i regi av OURO. I tillegg til direkte uttak i elv finansierer OURO tre kilenøter i Trøndelag, uttak i Etnefella samt kilenøter i tilknytning til Vossovassdraget.

 – Innslaget av rømt oppdrettsfisk viser en nedadgående trend i mange elver med historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk. Vi fortsetter likevel den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.

– OURO-tiltak viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2020 var preget av lave rømmingstall, noe også lavere uttak fra OURO gjenspeiler. Det ble gjort uttak med harpunering not, stangfiske og kilenøter.

Det er svært gledelig å se at vår innsats viser at vi over flere år får fanget det meste av den rømte fisken som går opp i elvene, sier Paulsen.

Figuren/grafen over viser prosentvist innslag av rømt fisk ved kartlegging før og etter uttak i utvalgte lakseførende elver i perioden 2016-2020.

OUROs mandat

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Vi har en nullvisjon for rømming. Statistikken er skjør, men den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i de aller fleste elvene også går ned, og vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges hvis det er mulig å gjøre uttak.

Informasjon om prosess og uttak

OURO hadde første år med tiltak i 2016. Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Utvalg av elver for 2021-sesongen
Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 31 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking av rømt oppdrettsfisk i tre kilenøter i Trøndelag, uttak i Etnefella og kilenøter tilknyttet Vossovassdraget. Vedlagt er tabell med elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

Kilenøter
OURO støtter uttak av rømt oppdrettsfisk i følgende kilenøter i Trøndelag: Namsen, Agdenes og Vikna. Det er NINA som har ansvaret for oppfølging av disse. I tillegg støtter OURO kilenøter relatert til Vossovassdraget, hvor NORCE er ansvarlig for oppfølging og uttak og uttak i Etnefella hvor Havforskningsinstituttet er ansvarlig.

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn