Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i OURO

KUNNGJØRING: Til konsesjonsinnehavere av laks, ørret og regnbueørret

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i OURO. Årsmøtet avholdes den 28. november kl. 11.00-12.00 på Radisson Blu Hotel på Værnes.

Saker som skal opp på ekstraordinært årsmøte:

  • Forslag om halvering av avgift for 2016 til kr 5000 pr tillatelse
  • Godkjenning av nytt budsjett for 2016

Styret i OURO har vedtatt en avgift på kr 10.000 pr tillatelse for 2016. OURO blir nå vurdert av skattemyndighetene for å bli MVA pliktig. Med en MVA-plikt følger en skatteplikt. Det vil si at OURO da må skatte av et eventuelt overskudd fra år til år. For å unngå at 25% av overskuddet for 2016 forsvinner til skatt ber styret om at avgiften for 2016 blir mest mulig tilpasset faktiske utgifter for 2016. Avgift for 2016 blir ikke utfakturert før dette er avklart på ekstraordinært årsmøte.

I henhold til Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk,§5 står det: Styret i samanslutninga fastset avgifta i samsvar med at den samla avgifta skal svare til samanslutninga sine utgifter.

Forslag til andre saker som en måtte ønske å ta opp på ekstraordinært årsmøte, må sendes styret senest 14.nov, to uker før ekstraordinært årsmøte til post@utfisking.no

I henhold til vedtektene er ikke ekstraordinært årsmøte omtalt. Styret ber derfor om en aksept for at møtet blir gjennomført på samme måte som et årsmøte. Innsigelser mot dette må fremmes OURO pr mail (post@utfisking.no) senest 17.11.2016

Til generell orientering angående ordinært årsmøte er følgende hentet fra § 13 Årsmøtet i vedtektene til OURO:

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring dersom forslaget er oppført på sakslisten, som er gjort tilgjengelig for deltakerne senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan heller ikke behandle andre forslag som ikke er oppført på sakslista med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

I henhold til §14 Valgbarhet og stemmerett opplyses det om at:

Stemmerett har hver innehaver av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret. Hver tillatelse gir en stemme, uavhengig av størrelsen.

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før ekstraordinært årsmøtet på www.utfisking.no

Oppdatert: Last ned sakspapirer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn