Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Om OURO

Mandat

Sammenslutningen skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

Styrets medlemmer

Styret er sammensatt av tre representanter fra havbruksbedrifter og to utnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Styrets medlemmer er valgt for to år med vara.

Styret i OURO

ROLLE NAVN ORGANISASJON E-POST TELEFON
Styreleder Ingrid Lundamo Mowi ingrid.lundamo@mowi.com 93 02 19 61
Nestleder Maria Sparboe NRS maria.sparboe@salmon.no 90 83 53 53
Styremedlem Ketil Rykhus Sinkaberg-Hansen

ketil.rykhus@sinkaberg-hansen.no

47 34 33 10
Styremedlem Helge Axel Dyrendal Miljødirektoratet helge.axel.dyrendal@miljodir.no 41 59 33 99
Styremedlem Ståle Hansen Fiskeridirektoratet stale.hansen@fiskeridir.no 46 90 82 51
Varamedlem Karl Fredrik Ottem Cermaq karl.ottem@cermaq.com 91 91 97 47
Varamedlem Sigfrid Vatle Tangen Lerøy sigfrid.tangen@leroyvest.no 97 58 67 22
Varamedlem Knut Staven Mowi knut.staven@mowi.com 95 05 47 52
Varamedlem Heidi Hansen Miljødirektoratet heidi.hansen@miljodir.no 41 62 93 33
Varamedlem Ruth Kjæmpenes Fiskeridirektoratet ruth.kjempenes@fiskeridir.no 91 54 39 76

Vedtekter for OURO