Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

OUROs innsats har bidratt til lavere innslag av rømt oppdrettsfisk i lakseførende elver

OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har gjennom målrettede tiltak over år, redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag over hele landet.

OURO har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2020.

-Siden OUROs oppstart har vi aldri registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i 2020. Uttak før gyting reduserer risiko for å påvirke villaksens genetikk og gytesuksess negativt. Vi er derfor glade for lave rømmingstall og at utfiskingen av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø har hatt positiv effekt. Hvis trenden fortsetter, vil rømming kunne bli en stabilisert påvirkningsfaktor på villaksen, sier Roar Paulsen – styreleder i OURO.

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2020, ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 200 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 49 elver til overvåking og utfisking av rømt oppdrettslaks. Det er tatt ut rømt oppdrettsfisk i 35 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2019, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre tiltak fra året før. I mange av de undersøkte elvene ble det ikke observert rømt oppdrettslaks i 2020.I tillegg er det tatt ut rømt fisk fra kilenøter i sjø relatert til mange vassdrag i Trøndelag og i Bolstadfjorden.

– Det ligger i OUROs mandat å ta ut rømt fisk i lakseførende vassdrag. Vi har også i 2020 brukt betydelige ressurser på utfiskingstiltak, og styret i OURO er svært tilfreds med at innsatsen har gitt et historisk godt resultat, sier Roar Paulsen.

Historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk

– OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2020 var preget av lave rømmingstall, noe også lavere uttak fra OURO gjenspeiler. Det ble gjort uttak med harpunering not, stangfiske og kilenøter.

Det er svært gledelig å se at vi får fanget det meste av den rømte fisken som går opp i elvene, sier Paulsen.

Figuren/grafen over viser prosentvist innslag av rømt fisk ved kartlegging før og etter uttak i utvalgte lakseførende elver i perioden 2016-2020.

Tabellen under viser antall elver i ulike kategorier med prosentvis rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført uttak i perioden 2016-2020. Resultatene stammer i hovedsak fra harpunering før og etter uttak av rømt fisk i elvene. Flere av elvene hadde såpass lave innslag at det ikke ble gjort uttak.

 Før uttak  Etter uttak
% innslag/Antall elverhøst 2016høst 2017høst 2018høst 2019høst 2020høst 2016høst 2017høst 2018høst 2019høst 2020
Over 10%95310210110
4-10%913148833342
Under 4%13243323332739463641
Antall elver undersøkt31425041433142504143
(Seks av OURO-elvene er ikke med i tabellen for 2020. Dette fordi det ikke var mulig å beregne prosentvis innslag kun ved bruk av drivtellinger, grunnet høy vannføring og/ eller dårlig sikt. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene i tillegg til uttak fra tre kilenøter i sjøfasen.

Uttakene er som foregående år utført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for veldig god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til uttak i flere av elvene våre.

Ytterligere kommentarer:

Roar Paulsen, Styreleder tlf. 90 72 05 10                 Trude H Nordli, Forretningsfører tlf. 97 53 73 19

Resultat fra uttak i OUROs elver i 2020
ElvenrElverAntall rømt fisk tatt ut i 2020
032.ZJørpelandselva0
033.ZÅrdalselva0
041.ZEtneelva37
042.3ZFjæraelva1
042.4ZMosneselva0
045.2ZUskedalselva2
045.4ZRosendalselvene1
048.ZOpo9
050.ZEidfjordvassdraget1
052.7ZSteinsdalselva/Movatnet4
055.ZTysseelva81
055.7ZOselva16
061.2ZStorelva (Arna)2
062.ZVossovassdraget25
070.ZVikja0
077.ZÅrøyelva7
079.ZDaleelva i Høyanger1
083.ZGaula i Sunnfjord23
084.7ZNausta0
089.ZEidselva7
095.ZØrstadelva1
095.3ZStorelva (Søre Vartdal)0
097.1ZBondalselva0
097.7ZVelledalselva0
134.ZTeksdalselva0
137.2ZSteinsdalselva0
140.ZSalvassdraget46
144.ZÅelva (Åbjøra)10
144.7ZStorelva (Tosbotn)48
151.ZVefsavassdraget0
157.42ZFlostrandvassdraget0
161.ZBeiarvassdraget2
163.ZSaltdalsvassdraget0
166.5ZLaksåga4
167.ZKobbelvvassdraget2
168.6ZHopvassdraget0
172.ZForsåvassdraget6
174.5ZElvegårdselva11
189.2ZTennevikelva1
190.3ZStorelva (Gratangen)2
191.ZSalangsvassdraget4
191.4ZLøksebotn1
193.ZSkøelvvassdraget4
198.ZNordkjoselva7
204.ZSignaldalselva3
205.ZSkibotnelva1
209.ZKvænangselva1
210.ZBurfjordelva1
213.1ZLakselva i Kviby2
   
 Kilenøter Trøndelag161
Antall fisk tatt ut 535

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn