Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Styrker uttaket av rømt fisk

Pressemelding

OURO setter i gang tiltak for å ta ut rømt fisk fra 52 elver for sesongen 2017. Det er 15 elver mer enn året før. – Selv om innslag av rømt oppdrettsfisk i mange elver har hatt en fin nedgang fra 2016, blir tiltakene i mange av dem videreført, sier styreleder Roar Paulsen.

Samlet sett er situasjonen i de fleste elver positiv der trenden viser nedgang i innsalget av rømt opprettsfisk. En ny bekymring er den fremmede arten pukkellaks som er observert i en rekke elver de siste månedene.

– Det er beklagelig at ingen ser ut til å ta ansvar for å gjøre noe for å fjerne pukkellaks. Gytetiden for denne arten er nå over, men vi vil likevel bruke vårt apparat til å ta ut mest mulig pukkellaks der det er gitt tilllatelse til det, sier Paulsen

Oppdraget til OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks) er å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. Oppdragene med utfiskingstiltak utføres av eksterne leverandører. Det skjer i samarbeid med lokale elveeierlag og fylkesmannen der man blir enige om egnet metodikk og tid for utfiske av den rømte oppdrettsfisken. Leverandørene er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Utvalg av elver for 2017-sesongen

Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder. Det er i år valgt ut 52 elver for utfiskingstiltak. Nedenfor framgår listen over de elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak.

Fordeling av elver til utfiske for OURO 2017

Vassdrag
Nr.FylkeNavnFordeling av elver
002.ZØstfGlommaUni Research
036.ZRogSuldalslågenUni Research
041.ZHordEtneelvaHI
042.3ZHordFjæraelvaUni Research
045.2ZHordUskedalselvaUni Research
045.4ZHordRosendalselvane (Hattebergsvassdraget)Uni Research
045.31ZHordOmvikelvaUni Research
047.2ZHordJondalselvaUni Research
048.ZHordOpoUni Research
050.1ZHordKinsoUni Research
050.ZHordEidfjordvassdragetUni Research
052.1ZHordGranvinsvassdragetUni Research
052.7ZHordSteinsdalselva og MovatnetUni Research
055.7ZHordOselvaUni Research
061.ZHordDaleelva i VaksdalUni Research
067.2ZHordHaugsdalselvaUni Research
067.6ZHordFrøysetelvaUni Research
070.ZS&FVikjaUni Research
073.ZS&FLærdalselvaUni Research
077.3ZS&FSogndalselvaUni Research
077.ZS&FÅrøyelvaUni Research
079.ZS&FDaleelva i HøyangerUni Research
083.ZS&FGaula i SunnfjordUni Research
084.ZS&FJølstraUni Research
087.ZS&FGloppenelvaUni Research
089.ZS&FEidselvaUni Research
095.ZM&RØrstaelvaFerskvannsbiologen
104.ZM&REira (hele vassdraget)Ferskvannsbiologen
105.ZM&ROselva (Molde)Ferskvannsbiologen
112.ZM&RSurnaFerskvannsbiologen
134.ZSør-TrTeksdalselvaFerskvannsbiologen
137.2ZSør-TrSteinsdalselvaFerskvannsbiologen
139.ZNord-TrNamsen m sideelverFerskvannsbiologen
140.ZNord-TrSalvassdraget (inkl. Moelva)Ferskvannsbiologen
149.6ZNordlHalsanelvaFerskvannsbiologen
153.22ZNordlLeirelvvassdragetFerskvannsbiologen
161.ZNordlBeiarvassdragetFerskvannsbiologen
163.ZNordlSaltdalsvassdragetFerskvannsbiologen
166.5ZNordlLaksåga (Nordfjorden)Ferskvannsbiologen
172.ZNordlForsåvassdragetFerskvannsbiologen
174.5ZNordlElvegårdselva (Bjerkvik)Ferskvannsbiologen
189.2ZTromsTennevikelvaFerskvannsbiologen
193.ZTromsSkøelvvassdragetFerskvannsbiologen
194.3ZTromsLysbotnvassdragetFerskvannsbiologen
196.ZTromsMålselvvassdragetFerskvannsbiologen
198.ZTromsNordkjoselvaFerskvannsbiologen
191.ZTromsSalangsvassdragetNaturtjenester i Nord
203.2ZTromsBreivikvassdragetNaturtjenester i Nord
204.ZTromsSignaldalselvaNaturtjenester i Nord
208.4ZTromsOksfjordvassdragetNaturtjenester i Nord
210.ZTromsBurfjordelvaNaturtjenester i Nord
228.ZFinnmStorelva i LaksefjordNaturtjenester i Nord

Mer om OURO

OURO skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. OURO hadde første år med utfisking i 2016. Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-02-05-89

Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

På  https://utfisking.no/ finnes mer informasjon om Sammenslutningen og se resultatene fra 2016. Alle rapporter er lagt ut. Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn