Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Tar ut rømt fisk fra 63 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018.  – Det er godt nytt at innslaget av rømt oppdrettsfisk blir stadig lavere, og vi fortsetter den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.

God effekt av tiltak

Resultater fra OURO viser at antall elver med lave innslag har økt etter de tiltak som ble iverksatt i 2017. Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i 2017.

Resultatene fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2017 viser at 165 (84%) av de 197 undersøkte elvene nå ligger i lavt til moderat innslag. OURO velger likevel å videreføre jobbingen i de fleste elver det ble gjort tiltak i for 2017, for å sikre kontinuitet selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt.

OUROs mandat

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. For sesongen 2018 blir det satt inn tiltak i 11 flere elver enn i 2017.

– Vi har en nullvisjon for rømming, og den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i elvene også går ned, og vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-02-05-89

Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

Informasjon om prosess og uttak

OURO hadde første år med tiltak i 2016. Landet ble delt inn i tre soner og det ble utlyst konkurranse om uttak av rømt fisk i disse sonene. Det ble skrevet rammeavtaler med tre leverandører med underleverandører, som går over tre år.

Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Utvalg av elver for 2018-sesongen

Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 63 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. Det er 11 flere enn i 2017, hvor de ble gjennomført uttak fra 52 elver. Vedlagt er liste over de elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.

Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2018

OUROs utvalg av elver til utfiske 2018

FylkeVassdrags-nummerVassdragsnavnFordeling av elver
Østfold002.ZGlommaUni Research
Rogaland032.ZJørpelandselvaUni Research
Hordaland041.ZEtneelvaHI
Hordaland042.3ZFjæraelvaUni Research
Hordaland045.2ZUskedalselvaUni Research
Hordaland045.31ZOmvikelvaUni Research
Hordaland045.4ZRosendalselvane (Hattebergsvassdraget)Uni Research
Hordaland047.2ZJondalselvaUni Research
Hordaland048.ZOpoUni Research
Hordaland050.1ZKinsoUni Research
Hordaland050.ZEidfjordvassdragetUni Research
Hordaland052.1ZGranvinsvassdragetUni Research
Hordaland052.7ZSteinsdalselva og MovatnetUni Research
Hordaland053.2ZStrandadalselvaUni Research
Hordaland055.7ZOselvaUni Research
Hordaland055.ZTysseelvaUni Research
Hordaland062.ZVossovassdragetUni Research
Hordaland064.ZModalselvaUni Research
Hordaland067.2ZHaugsdalselvaUni Research
Hordaland067.6ZFrøysetelvaUni Research
Sogn og Fjordane070.ZVikjaUni Research
Sogn og Fjordane073.ZLærdalselvaUni Research
Sogn og Fjordane077.3ZSogndalselvaUni Research
Sogn og Fjordane077.ZÅrøyelvaUni Research
Sogn og Fjordane079.ZDaleelva i HøyangerUni Research
Sogn og Fjordane083.ZGaula i SunnfjordUni Research
Sogn og Fjordane084.7ZNaustaUni Research
Sogn og Fjordane084.ZJølstraUni Research
Sogn og Fjordane088.2ZLoelvaUni Research
Sogn og Fjordane089.ZEidselvaUni Research
Møre og Romsdal095.ZØrstaelvaFerskvannsbiologen
Møre og Romsdal098.6ZKorsbrekkelvaFerskvannsbiologen
Møre og Romsdal100.2ZStordalselvaFerskvannsbiologen
Møre og Romsdal104.ZEira (hele vassdraget)Ferskvannsbiologen
Sør-Trøndelag134.ZTeksdalselvaFerskvannsbiologen
Sør-Trøndelag137.2ZSteinsdalselvaFerskvannsbiologen
Nord-Trøndelag139.ZNamsen m sideelverFerskvannsbiologen
Nord-Trøndelag140.ZSalvassdraget (inkl. Moelva)Ferskvannsbiologen
Nordland144.ZÅelva (Åbjøra)Ferskvannsbiologen
Nordland149.6ZHalsanelvaFerskvannsbiologen
Nordland152.2ZDrevjavassdragetFerskvannsbiologen
Nordland152.ZFustavassdragetFerskvannsbiologen
Nordland153.22ZLeirelvvassdragetFerskvannsbiologen
Nordland156.ZRanavassdragetFerskvannsbiologen
Nordland159.21ZGjervalelvaFerskvannsbiologen
Nordland166.5ZLaksåga (Nordfjorden)Ferskvannsbiologen
Nordland168.6ZHopvassdraget (Steigen)Ferskvannsbiologen
Nordland172.ZForsåvassdragetFerskvannsbiologen
Nordland174.5ZElvegårdselva (Bjerkvik)Ferskvannsbiologen
Nordland177.7ZHeggedalselvaFerskvannsbiologen
Troms189.2ZTennevikelvaFerskvannsbiologen
Troms191.ZSalangsvassdragetNaturtjenester i Nord
Troms193.ZSkøelvvassdragetFerskvannsbiologen
Troms194.3ZLysbotnvassdragetFerskvannsbiologen
Troms196.ZMålselvvassdragetFerskvannsbiologen
Troms198.ZNordkjoselvaFerskvannsbiologen
Troms200.6ZSkogsfjordvassdragetNaturtjenester i Nord
Troms204.ZSignaldalselvaNaturtjenester i Nord
Troms205.ZSkibotnelvaNaturtjenester i Nord
Troms208.4ZOksfjordvassdragetNaturtjenester i Nord
Troms210.ZBurfjordelvaNaturtjenester i Nord
Finnmark228.ZStorelva i LaksefjordNaturtjenester i Nord
Finnmark218.ZRusseelvaNaturtjenester i Nord

På OURO sine hjemmesider: https://utfisking.no/ er det mer informasjon om Sammenslutningen og alle rapporter fra 2017 og 2016 er lagt ut. Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.

Tags: ouroutfisking

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn