Oppdrettsnæringens sammenslutning
for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Uttak av over 1000 rømte oppdrettsfisk i elvene

OURO har ved målrettede uttak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 37 laksevassdrag over hele landet. I tillegg er det tatt ut fisk fra kilenøter i sjø relatert til 3 vassdrag.

OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2019.

– Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2019 brukt betydelige ressurser på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2018 ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 205 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 51 elver. Det er tatt ut rømt oppdrettsfisk i 37 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2018, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før.

Ett år preget av rømmingshendelser, men tiltakene fungerer

– OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2019 var preget av at det rømte en del fisk, noe også økt uttak fra OURO gjenspeiler. I de OURO elver hvor det ble registrert oppdrettsfisk ved drivtelling før uttak klarte vi i snitt å ta ut 84,5% av den rømte fisken. I tillegg ble det gjort uttak med andre metoder.
– Det er svært gledelig å se at vi får fanget mye av fisken som går opp i elvene, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser resultat før og etter uttak fra 2016-2019. Nedgang i grønn søyle (antall elver under 4%) fra 2018 til 2019 skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019. Dette skyldes at det er blitt færre elver med høye innslag i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført uttak i perioden 2016-2019. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene. Flere av elvene hadde så lave innslag at det ikke ble gjort uttak.

  Før uttak (ant elver) Etter uttak (ant elver)
% innslag høst 2016 høst 2017 høst 2018 høst 2019 høst 2016 høst 2017 høst 2018 høst 2019
Over 10% 9 5 3 10 1 0 1 1
4-10% 9 13 14 8 3 3 3 4
Under 4% 13 24 33 23 27 39 46 36

9 av OURO-elvene er ikke med i tabellen for 2019 da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtellinger, vannføringen var for stor eller sikten for dårlig. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene i tillegg til uttak fra 3 kilnøter i sjøfasen.

– OURO har aldri tatt ut så mye rømt oppdrettsfisk i elvene som i 2019. Dette uttaket før gyting reduserer risiko for å påvirke villaksen negativt. Vi er glade for å ta ut en så stor andel av den rømte fisk, sier Paulsen.

Uttakene er som foregående år utført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.
Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for veldig god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til uttak i flere av elvene våre.

Uttak av rømt fisk i de enkelte elvene er oppsummert på OUROs hjemmesider: www.utfisking.no
I tillegg er rapporter fra leverandørene for 2019 sesongen lagt ut.

Ytterligere kommentarer:
Roar Paulsen, Styreleder tlf. 90 72 05 10
Trude H Nordli, Forretningsfører tlf. 97 53 73 19

Del dette innlegget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn